Afbeelding

Meeste klachten in 2018 gericht tegen dagbladen: de Raad voor de Journalistiek in cijfers

Algemeen

Huub Evers, media-ethicus en tot voor kort zelf lid van de Raad voor de Journalistiek, is weer in het jaarverslag van diezelfde Raad ingedoken. Hij vroeg zich af: waar klaagden we vorig jaar het nou het meeste over? En waarom? Deel één van een tweeluik: de cijfers.

Te beginnen met de opvallendste trends van 2018: het aantal klachten tegen (regionale en landelijke) dagbladen nam relatief fors toe, het oordeel van de Raad luidde vaker dat de journalist zorgvuldig had gehandeld en er was doorgaans sprake van een zorgvuldige klachtafhandeling door de (hoofd)redactie. Deze trends waren ook in 2017 al zichtbaar.

In 2018 ontving de Raad bijna 100 klachten, iets minder dan in 2017 en een flink stuk minder dan in 2016. Toen waren het er 122, maar daarbij zat een klacht die door 25 verschillende klagers werd ingediend en die uiteindelijk niet werd doorgezet. Daarmee is de stijgende lijn na 2014 en 2015 voortgezet. Toen waren het er respectievelijk slechts 62 en 77.Wijziging in werkwijze

Wijziging
Sinds 2013 is de Raad een 'tweedelijns-instantie'. Dat houdt in dat klagers zich eerst moeten wenden tot het medium waartegen de klacht gericht is. Dat was altijd al de normale gang van zaken, maar sinds 2013 is die route verplicht. Pas wanneer dat niet leidt tot een voor klager bevredigend resultaat, kan hij naar de Raad stappen. Deze wijziging in de werkwijze van de Raad zorgde in combinatie met het beëindigen van bemiddeling voor een kortstondige daling van het aantal klachten in 2014 en 2015.

Van de ingediende klachten wordt een gedeelte daadwerkelijk in behandeling genomen: 90 in 2013, 35 in 2014, 45 in 2015, 64 in 2016, 71 in 2017 en 75 in 2018. Dat klachten soms niet in behandeld worden ligt aan een aantal factoren: in sommige gevallen kan de kwestie langs een andere weg worden opgelost, moet de klager eerst nog met zijn klacht naar het betrokken medium of is de klacht gericht tegen een medium dat niet wenst mee te werken aan klachtenbehandeling door de Raad. Bovendien worden sommige klachten te laat ingediend of is het evident dat de Raad niet bevoegd is om de klacht te beoordelen.

Cijferoverzicht
In het nu volgende cijferoverzicht worden ook de getallen van de zes voorafgaande jaren (2012 tot en met 2017) vermeld ter vergelijking. In 2018 werden 63 van de ingediende klachten (in de voorafgaande jaren was dit respectievelijk 76, 75, 40, 37, 64 en 61) behandeld op 14 zittingen. In de voorafgaande zes jaren waren er respectievelijk 15, 17, 9, 8, 12 en 13 zittingen. In 53 gevallen formuleerde de Raad een conclusie die is opgenomen in het jaarverslag. In de voorafgaande jaren waren dat respectievelijk 65, 61, 51, 25, 48 en 46 conclusies.

Lees verder op De Nieuwe Reporter: www.denieuwereporter.nl/2019/07/waar-klaagde-men-in-2018-het-meeste-over-bij-de-raad-voor-de-journalistiek/