Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Tweede Kamer nodigt lokale journalisten uit voor V-100

Algemeen

De Tweede Kamer vraagt honderd journalisten uit allerlei regio’s kritisch mee te kijken naar de verantwoording die het kabinet aflegt over het gevoerde beleid in 2022. De commissie voor de Rijksuitgaven organiseert net als in voorgaande jaren de ‘V-100’. 

Op 17 mei is het Verantwoordingsdag. Ministers leggen op die dag verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2022. Het kabinet presenteert het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022 en de jaarverslagen van alle ministeries. Een van de kerntaken van de Tweede Kamer is het controleren van het uitgevoerde beleid. Zij wil de samenleving daar zo direct mogelijk bij betrekken en nodigt om die reden jaarlijks een groep van honderd mensen uit om vragen te formuleren over de jaarverslagen. Op die manier kan de Kamer, gevoed met inzichten uit de praktijk, betere debatten voeren met het kabinet.

V-100
Dit jaar nodigt de Kamer verslaggevers van lokale pers, radio, tv en internetplatforms uit om op maandag 22 mei deel te nemen aan de V-100. In voorgaande jaren waren onder andere jonge wetenschappers en mbo-studenten uitgenodigd. Lees hier meer over eerdere edities van de V-100.

Wat is de V-100?
Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema’s door de Kamer.

Thema’s
De Kamer heeft voor de V-100 de volgende onderwerpen uit departementale jaarverslagen geselecteerd waarover vragen zullen worden geformuleerd:

Ruimtelijke ordening

a. Natuurbeleid in relatie tot de stikstofdoelen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

b. Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Arbeidsmarktbeleid

a. Lerarentekort (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

b. Krapte op de arbeidsmarkt / Arbeidsmigratie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Toegankelijkheid publieke diensten

a. Openbaar vervoer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

b. Informatiepunt Digitale overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Inzicht in regionale verschillen

a. Inzicht in regionale verdeling fondsen (Ministerie van Economische Zaken)

b. Versnippering informatie over doelbereik bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Vragen formuleren

De deelnemers worden ingedeeld in groepen van ongeveer twaalf personen, die zich zullen buigen over de vier thema’s en per deelthema vragen formuleren. Kenniscoördinatoren van de Dienst Analyse en Onderzoek en medewerkers van de Algemene Rekenkamer begeleiden de deelnemers. Gedurende de dag komen Tweede Kamerleden bij elke groep langs om over het thema in gesprek te gaan met de deelnemers en om vragen te beantwoorden. Afsluitend worden in de plenaire zaal de vragen aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Verantwoordingsdebat

De vragen die de lokale journalisten hebben opgesteld, worden door Kamerleden gesteld aan de betreffende bewindspersonen tijdens het Verantwoordingsdebat of de wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen en slotwetten.

Deelnemen
Ben je journalist in de regio en wil je deelnemen aan de V-100? Meld je hier aan. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 mei.