Reglement A.M. Banda-prijs

Het bestuur van de NNP heeft in 2000 besloten een prijs in te stellen die de naam draagt van de uitgever die het initiatief heeft genomen tot de oprichting in 1945 van de NNP en die 27 jaar voorzitter van de vereniging is geweest.

De A.M. Banda-prijs wordt jaarlijks, of wanneer daar volgens het bestuur aanleiding voor is, toegekend aan een bij de NNP aangesloten lokaal nieuwsmedium (of aan dat medium verbonden medewerker(s)) dat naar het oordeel van een deskundige jury blijk geeft van een commerciële aanpak die in belangrijke mate versterkend en/of vernieuwend is voor dat nieuwsmedium. Dat kan zijn op advertentioneel gebied, maar bijvoorbeeld ook een activiteit op het gebied van abonneewerving/abonneebehoud of een herpositionering van het medium in de lokale gemeenschap. De jury kan hierbij in overweging nemen dat de verwachting gewettigd is dat de activiteit (op termijn) ook omzettechnisch interessant is. Het moet gaan om activiteiten die recht doen aan de functie van de lokale nieuwsmedia.

Lees hier het hele reglement >

 

Reglement Prijs voor de Nieuwsbladfotografie

De NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia, heeft een Prijs voor de Nieuwsbladfotografie ingesteld die jaarlijks wordt toegekend. De NNP wil hiermee de kwaliteit van de nieuwsbladfotografie bevorderen en de functie van visuele informatieverschaffing benadrukken.

De prijs wordt toegekend door een jury van tenminste drie personen, die niet verbonden zijn aan de NNP. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de NNP. De benoeming geldt in principe voor drie jaar, opdat er een balans is tussen continuïteit en inbreng van nieuwe opvattingen. De jury regelt zelf haar onderlinge taakverdeling.

Lees hier het hele reglement >

 

Reglement (sub)categorie sport

Om de diversiteit en het aantal inzendingen te bevorderen wordt de Prijs voor de Nieuwsbladfotografie uitgebreid met een (sub) categorie Sport. De jury zal de foto's onder meer beoordelen op actie, dynamiek, compositie, scherpte en expressie. Er worden drie nominaties bekendgemaakt. hieruit zal de winnende foto worden gekozen. 

Lees hier het hele reglement>

 

Reglement Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 

De NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia, heeft een Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek ingesteld die jaarlijks wordt toegekend. De NNP wil hiermee de kwaliteit van de nieuwsbladjournalistiek bevorderen. Bovendien hoopt de NNP een ruime bekendheid te geven aan de functie van de lokale journalistiek. Het gaat daarbij om journalistiek die een informatieve en communicatieve rol speelt in de (lokale) samenleving. Aldus draagt het nieuwsblad bij tot de maatschappelijke, culturele en politieke meningsvorming en tot de eigen identiteit van de samenleving. 

De prijs wordt toegekend door een jury van tenminste drie personen, die niet verbonden zijn aan enige nieuwsbladuitgeverij. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de NNP. De benoeming geldt in principe voor drie jaar, opdat er een balans is tussen continuïteit en inbreng van nieuwe opvattingen. De jury regelt zelf haar onderlinge taakverdeling.

Lees hier het hele reglement >

 

Reglement Aanmoedigingsprijs Video

We leven in een beeldcultuur. De NNP onderkent dat en heeft hier in 2019 op ingespeeld door videotrainingen, waarvoor veel belangstelling.  Op de NNP-dag 2020 zaldit resulteren in een aanmoedigingsprijs.  Wie maakte de leukste/beste videoproductie?  Om in aanmerking te komen voor de prijs moeten de filmpjes te zien zijn geweest op de website van kranten waarvan de uitgever bij de NNP is aangesloten. Belangrijke voorwaarde is dat de ingezonden filmpjes door een medewerker (of freelancer) van de betreffende uitgeverij zijn gemaakt. Producties die zijn uitbesteed aan een deskundig bureau tellen dus niet mee.