NAAM EN ZETEL
 
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: NNP – organisatie van lokale nieuwsmedia, afgekort
als NNP. Oorspronkelijk was de naam "De Nederlandsche Nieuwsbladpers (NNP)".
2. Ze heeft haar zetel in Amersfoort.
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
5. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
DOEL
 
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het scheppen en handhaven van een in nationaal, economisch, cultureel en
sociaal opzicht gezond lokaal nieuwsmediaklimaat;
b. het behartigen van de vakbelangen van de leden in het kader van het algemeen
belang.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het geven van voorlichting en het stellen van regelen ter bestrijding van
misstanden in de advertentie- en abonnementenwerving en ter bevordering van
een deugdelijke administratie en exploitatie;
c. het al dan niet in federatief verband samenwerken met andere organisaties op het
gebied van de nieuwsmedia, alsmede het zoeken van samenwerking en het sluiten
van overeenkomsten met andere rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen,
welke daarvoor in aanmerking komen;
d. het contact houden en samenwerken met overheidsinstanties, die bemoeiing
hebben met de pers en/of de lokale nieuwsmedia;
e. het bevorderen van verantwoorde sociale omstandigheden in de sector van de
lokale nieuwsmedia, onder meer door het afsluiten van collectieve
arbeidsovereenkomsten;
f. alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn aan het doel, dat de
vereniging zich stelt.
 
LIDMAATSCHAP
 
Artikel 3
 
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. ere-leden;
c. ere-voorzitters;
d. buitengewone leden;
e. adviseurs.
 
2. Lid van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en
rechtspersonen die één of meer nieuwsbladen en/of huis-aan-huisbladen dan wel
andere lokale nieuwsmedia uitgeven, en/of rechtstreeks of middellijk voor eigen
rekening meer dan de helft van de aandelen houden van, dan wel rechtstreeks on
middellijk zeggenschap hebben over rechtspersonen die nieuwsbladen en/of huis-aanhuisbladen
dan wel andere lokale nieuwsmedia uitgeven.
3. Ere-leden zijn meerderjarige natuurlijke personen die als zodanig door de Algemene
Vergadering zijn benoemd.
4. Ere-voorzitters zijn oud NNP-voorzitters die als zodanig door de Algemene
Vergadering zijn benoemd. Ere-voorzitters hebben een adviserende stem in het
bestuur.
5. Buitengewone leden zijn oud-NNP-leden (natuurlijke personen) die niet meer als
uitgever werkzaam zijn, maar als bestuurslid actief zijn. Buitengewone leden worden
benoemd door de Algemene Vergadering. Buitengewone leden hebben een
adviserende stem in het bestuur.
6. Adviseurs zijn door het bestuur als zodanig benoemde natuurlijke personen of
organisaties die al dan niet tegen een geldelijke vergoeding werkzaamheden
verrichten.
7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden,
ere-voorzitters, buitengewone leden en adviseurs zijn opgenomen.
Artikel 4
1. Onder nieuwsblad wordt verstaan een krant, die als zelfstandige exploitatie verschijnt,
en die primair een informatie- en communicatiefunctie heeft binnen een gemeente of
agglomeratie van gemeenten, althans binnen een geografisch bepaald gebied dat voor
de samenleving in meer of mindere mate een economisch, maatschappelijk en
cultureel geheel vormt en waarvoor de consument zelf een geldelijke tegenprestatie
moet verrichten.
2. Onder huis-aan-huisblad wordt verstaan een krant, die als zelfstandige exploitatie
verschijnt, en die primair een informatie- en communicatiefunctie heeft binnen een
gemeente of agglomeratie van gemeenten, althans binnen een geografisch bepaald
gebied dat voor de samenleving in meer of mindere mate een economisch,
maatschappelijk en cultureel geheel vormt en dat gratis wordt verspreid.
 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
Artikel 5
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, nadat men een verzoek daartoe
schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend.
a. Het bestuur laat zich terzake adviseren door een door het bestuur te benoemen
Toelatingscommissie van minimaal twee leden, die aanvragen tot lidmaatschap
onderzoekt met inachtneming van de bepalingen in de statuten.
b Bij de beoordeling van het aangemelde nieuws- of huis-aan-huisblad gaat de
Toelatingscommissie na of, berekend op jaarbasis, ten minste twintig procent
(20%) van de totale omvang van de uitgave bestaat uit redactionele pagina’s die
worden gekenmerkt door een algemene geschakeerde informatie en
berichtgeving, die als geheel relevant kan worden geacht voor alle huishoudens
binnen het verspreidingsgebied. De Toelatingscommissie vormt zich een oordeel
omtrent het toepassen en hanteren door de aanvrager van het lidmaatschap van
tarieven die een onafhankelijke exploitatie kunnen waarborgen
c. Voor lokale nieuwsmedia niet zijnde kranten brengt de Toelatingscommissie
advies uit op grond van een beoordeling van de redactionele inhoud van de
betreffende media, rekening houdend met de bepalingen en de strekking van de
statuten. Het bestuur kan de Toelatingscommissie aanvullende
beoordelingscriteria verstrekken.
d. De Toelatingscommissie adviseert het bestuur uiterlijk binnen twee maanden na
ontvangst van het verzoek door het bestuur.
2. Na ontvangst van het advies van de Toelatingscommissie informeert het bestuur de
leden onmiddellijk over de aanvraag. Leden kunnen binnen vier weken na de
betreffende mededeling van het bestuur bezwaren tegen eventuele toelating bij het
bestuur indienen. Indien het bestuur van oordeel is dat de ingediende bezwaren
gefundeerd zijn, stelt het de aanvrager hiervan terstond op de hoogte. Het bestuur
belast de Toelatingscommissie met het onderzoek naar de ingediende bezwaren,
waarbij de aanvrager het recht heeft gehoord te worden. De Toelatingscommissie
adviseert het bestuur omtrent de bezwaren uiterlijk vier maanden na het laatst
ingediende bezwaar. Het bestuur beslist omtrent toelating binnen één maand na
ontvangst van het advies van de Toelatingscommissie.
3. Bij niet-toelating staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving hiervan beroep open op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene
Ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 6
1. Leden zijn verplicht:
a. de vereniging inzage te geven in alle door hen uitgegeven nieuws- en huis-aanhuisbladen,
alsmede van alle nieuws- en huis-aan-huisbladen welke worden
uitgegeven door rechtspersonen; ook inzage in andere lokale nieuwsmedia dient te
worden gegeven;
b. de regelen voor het Advertentiewezen 2000 of een daarvoor in de plaats tredende
regeling na te leven;
c. ingeval van een geschil met betrekking tot advertentietarieven de controle op
naleving van de voorschriften aangaande advertentietarieven, van haar boeken
door een accountant toe te staan;
d. een jaarlijkse contributie aan de vereniging te betalen naar rato van het aantal door
het betreffende lid uitgegeven nieuws- en huis-aan-huisbladen, die voldoen aan de
door de vereniging gestelde criteria, als zodanig zijn aangemeld bij de vereniging
en door haar zijn erkend;
e. zich te onthouden de naam van de vereniging onrechtmatig te gebruiken.
2. Een lid kan op grond van gedragingen, welke strijdig zijn met het doel of de belangen
van de vereniging dan wel de uitgeversstand onwaardig zijn, in de uitoefening van zijn
lidmaatschapsrechten door het bestuur worden geschorst. Van deze beslissing staat
binnen een maand na ontvangst der kennisgeving daarvan beroep open op de
Algemene Vergadering. Een ingesteld beroep schort echter de werking van het
schorsingsbesluit niet op. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het
geschorste lid gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. De Algemene Vergadering
kan bij besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, de schorsing opheffen.
Artikel 7
Leden zijn gehouden alle door hen uitgegeven lokale nieuwsmedia aan te melden voor de
vereniging, voorzover die media voldoen aan de criteria die de vereniging hanteert,
overeenkomstig artikel 5 van de statuten.
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
 
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar
lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van het lid; zulks geschiedt bij aangetekend schrijven, gericht aan
het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt, een en ander onder meer in de zin van artikel 6;
ontzetting geschiedt door het bestuur; de betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld; hem staat
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de
Algemene Vergadering open, welke vergadering het besluit van het bestuur kan
vernietigen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen; indien deze meerderheid van stemmen niet wordt bereikt,
is het besluit tot ontzetting onherroepelijk; gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst;
e. door faillissement van het lid.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 
Artikel 9
1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
boekjaar en wel voor één oktober; in ieder geval kan het lidmaatschap worden
beëindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin
wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
2. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
3. Nochtans kan een lid binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden zijn verzwaard – anders dan het bij bestuursbesluit
aanpassen van de in deze statuten of enig reglement voorkomende bedragen conform
de laatst bekendgemaakte stijging van indexcijfer voor consumentenprijzen in het
voorafgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) - is bekend geworden of is meegedeeld, door opzegging van zijn
lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 
BESTUUR
 
Artikel 10
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen.
b. Het bestuur dient zodanig te worden samengesteld dat het een zorgvuldige
afspiegeling is van het ledenbestand.
c. Het bestuur kan met maximaal twee buitengewone leden, als bedoeld in artikel 3
lid 5 van deze statuten, worden aangevuld.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering en dient
gewoon lid te zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter en een
penningmeester aan.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het
opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ieder lid. De
voordracht van het bestuur wordt uiterlijk veertien dagen voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door een lid moet uiterlijk drie dagen vóór de aanvang
van de Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Aan gemelde bindende voordracht(en) kan het bindend karakter worden ontnomen
door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit in
de Algemene Vergadering.
4. Bestuursleden worden voor de periode van drie jaren benoemd. Jaarlijks treedt
één/derde deel van de bestuursleden bij toerbeurt af volgens een door het bestuur te
maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster
de plaats in van zijn voorganger. Afgetreden bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar.
5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door bedanken;
b. door faillissement van het bestuurslid, zijn surcéance van betaling, onder
curatelestelling of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen op andere wijze;
c. indien het bestuurslid niet meer een rechtspersoon dat lid is, vertegenwoordigt.
 
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin
in de vacature wordt voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of werkgroepen die door het bestuur worden
benoemd.
 
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a. door het gezamenlijk handelend bestuur;
b. daarnaast kunnen twee van de volgende bestuursleden gezamenlijk de vereniging
vertegenwoordigen, te weten: de voorzitter, de penningmeester en de vicevoorzitter;
c. het bestuur kan zijn vertegenwoordigheidsbevoegdheid aan andere bestuursleden
delegeren.
6. Bestuursleden en commissieleden ontvangen van de vereniging een vergoeding voor
de door hen gemaakte kosten.
 
Artikel 12
1. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per kwartaal en voorts telkens wanneer ten
minste drie bestuursleden dit wenselijk achten.
2. De oproeping geschiedt, behoudens in uitzonderingsgevallen ter beoordeling van de
voorzitter, schriftelijk, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, ten minste
vijf dagen van tevoren.
3. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van
de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door hem
gemachtigde notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken.
5. Bestuursvergaderingen kunnen worden bijgewoond door ere-voorzitters, buitengewone
leden en door het bestuur daartoe uitgenodigde adviseurs.
 
BINDENDE BESLUITEN
 
Artikel 13
1. Door het bestuur kunnen bindende besluiten worden genomen, waarbij de leden
voorschriften worden gegeven waaraan zij zich bij de uitoefening van het
uitgeversbedrijf hebben te houden. Dit besluit dient te worden genomen ten minste met
een twee/derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien in een vergadering – waarbij de behandeling van een voorstel tot het nemen van
een bindend besluit aan de orde is – het vereiste aantal leden van het bestuur niet
aanwezig is, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering gehouden, waarin
over het bedoelde voorstel rechtsgeldig kan worden beslist met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
3. De convocaties tot de in dit artikel bedoelde vergaderingen van het bestuur moeten per
aangetekende brief worden verzonden.
4. Bij overtreding van de bepalingen van een bindend besluit kan bij dat zelfde besluit een
sanctie worden gesteld, onder andere bestaande in het opleggen van een geldboete
van ten hoogste tienduizend Euro (Eur 10.000,00) en een dwangsom van ten hoogste
tweehonderdvijftig Euro (Eur 250,00) voor elke dag, gedurende welke de overtreder in
gebreke blijft de bij het besluit gegeven voorschriften na te leven. Een bindend besluit
treedt niet in werking dan nadat ten minste acht dagen zijn verlopen, nadat het besluit
aan de leden werd bekendgemaakt.
5. De berechting ter zake van overtreding van een bindend besluit geschiedt op de wijze
als in dat besluit bepaald, nadat de betrokkene gelegenheid is gegeven zich te
verantwoorden.
6. Het bestuur legt de genomen bindende besluiten zo spoedig mogelijk aan de
Algemene Vergadering ter goedkeuring voor. De goedkeuring geschiedt bij
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Eventuele, in afwachting van de goedkeuring door het bestuur vastgestelde sancties
worden eerst ten uitvoer gelegd, nadat de goedkeuring is verkregen en vervallen indien
de Algemene Vergadering haar goedkeuring aan het betreffende bindend besluit
onthoudt.
 
ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 14
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de in artikel 19, lid 3 bedoelde Algemene Vergadering, zijnde de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 19 met het
verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
Algemene Vergadering.
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht
tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelfs tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 15.
 
Artikel 15
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld
in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. In
buitengewoon spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan de termijn
van veertien dagen tot uiterlijk vijf dagen worden bekort.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 22.
 
Artikel 16
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging,
buitengewone leden, ere-leden, ere-voorzitters, alle adviseurs van het bestuur en alle
bestuursleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene
Vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat
geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
stemgerechtigd lid laten uitbrengen.
 
Artikel 17
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter, dan wel de vicevoorzitter.
Ontbreekt een van beiden dan treedt een van de andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door het secretariaat of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 
Artikel 18
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bestuursbesluiten kunnen alleen worden vernietigd, indien ten minste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Bij deze tweede stemming wordt
gestemd tussen twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen
hebben vergaard. Ingeval bij een aldus gedane herstemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de Algemene Vergadering.
9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
10. Over onderwerpen die niet bij de oproeping vermeld zijn, kunnen door de Algemene
Vergadering geen besluit worden genomen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
 
REKENING EN VERANTWOORDING
 
Artikel 19
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene
Vergadering, een jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te
bewaren.
 
 
GELDMIDDELEN
 
Artikel 20
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. vergoeding, die de leden of bepaalde leden aan de vereniging dienen te betalen
ter bestrijding van de kosten van door de vereniging te hunnen behoefte verrichte
werkzaamheden;
c. giften, erfstellingen en legaten;
d. boeten en andere toevallige baten.
2. Jaarlijks wordt van ieder van de leden een financiële bijdrage van de vereniging
geheven, waarvan de norm telkens wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering,
met dien verstande dat conform het bepaalde in artikel 9, lid 3, deze bedragen kunnen
worden verhoogd conform de stijging van het laatst bekendgemaakte indexcijfer voor
consumentenprijzen in het voorafgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De betaling van de contributie is verschuldigd in
door het bestuur te bepalen termijnen. In geval van verzuim van betalingen na
schriftelijke aanmaning wordt voor elke maand verzuim of gedeelte daarvan een boete
ter hoogte van twee procent van het verschuldigde bedrag geheven. Het bestuur is
bevoegd deze boete kwijt te schelden voor het geval de oorzaak van het verzuim
daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft.
3. Wie in de loop van een verenigingsjaar toetreedt, betaalt contributie over het gehele
verenigingsjaar, behoudens in door het bestuur te bepalen uitzonderingsgevallen.
 
GEHEIMHOUDING
 
Artikel 21
Zij, die bij de handhaven van en de controle op de naleving van de bepalingen van de
statuten, reglementen en besluiten van de vereniging kennis krijgen van gegevens omtrent
het bedrijf van een lid, zijn tot geheimhouding daarvan verplicht, behoudens voor zover
mededeling daarvan in de aard der zaak ligt.
 
STATUTENWIJZIGING
 
Artikel 22
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden per post toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden tegenwoordig
of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt minimaal na twee weken doch uiterlijk binnen vier
maanden daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 4 bedoelde akte en van de
volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van
het Handelsregister.
 
ONTBINDING, FUSIE, SPLITSING EN VEREFFENING
 
Artikel 23
1. De vereniging kan worden ontbonden, een fusie aangaan overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2:309 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, alsmede splitsen
zoals bepaald in artikel 2:309 en 2:334a en volgende van het Burgerlijk Wetboek, door
een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding stemgerechtigd lid waren. Ieder hunner ontvangt zijn deel naar
rato van de contributiebetaling. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de Algemene Vergadering vereffenaars aan. Indien zij
geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Artikel 24
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
 
SECRETARIAAT
 
Artikel 25
1. Het bestuur is bevoegd (de) werkzaamheden van de secretaris te delegeren of over te
dragen aan een secretariaat.
2. De werkzaamheden van het secretariaat worden verricht door een functionaris of
functionarissen die door het bestuur worden benoemd c.q. ontslagen, conform het
bepaalde in artikel 11, lid 4.
3. Het bestuur is bevoegd de titulatuur van de functionarissen op het secretariaat vast te
stellen.
 
SLOTBEPALING
 
Artikel 26
1. Wanneer ten aanzien van enige bepaling van deze statuten of van het huishoudelijk
reglement verschil van opvatting bestaat, beslist het bestuur, behoudens het recht tot
vernietiging en een nieuw besluit door de Algemene Vergadering.
2. Alle aangelegenheden, waarin bij de statuten of het huishoudelijk reglement niet is
voorzien, worden geregeld bij besluit van de Algemene Vergadering, welk besluit niet
in strijd mag zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
 
 
Download hier deze statuten als pdf